• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 160

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
28/01/2022 Chính phủ 15/2022/NĐ-CP

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo NQ số 43/2022/QH15

damhabac
27/06/2014 Bộ KHĐT 4054/BKHĐT-QLĐT

v/v thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

damhabac
18/06/2014 Quốc Hội 50/2014/QH13

Luật xây dựng

damhabac
26/06/2014 Chính phủ 63/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

damhabac
16/11/2013 Quốc Hội 39/2013/QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

damhabac
01/07/2014 Chính phủ 65/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013

damhabac
15/04/2010 Chính phủ 42/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

damhabac
27/04/2012 Chính phủ 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

damhabac
28/11/2013 Quốc Hội Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi). Toàn văn Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 1-1-2014

damhabac
26/11/2013 Quốc Hội 43/2013/QH13

Luật đấu thầu năm 2013

damhabac
11/11/2011 Quốc Hội 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại

damhabac
18/06/2013 Quốc Hội 10/2012/QH13

Bộ luật lao động năm 2012

damhabac
10/05/2013 Chính phủ 44/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

damhabac
10/05/2013 Chính phủ 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

damhabac
10/05/2013 Chính phủ 46/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

damhabac