Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo tổ chức đấu giá 4 lô ôtô đã qua sử dụng. Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 60/2021/HĐ DV-DHL ngày 01/9/2021 Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản...