Phiếu đăng ký mời chào hàng

Phiếu đăng ký thông tin mời chào hàng PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG   - Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. - Địa chỉ: Phường Thọ Xương,...

Thông báo mời chào hàng

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên bên mời thầu: Công ty...

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN: Gói thầu số 2a – Cung cấp, triển khai phần mềm ứng dụng còn lại của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Tổng thể (ERP)

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN (Tham gia đấu thầu hạn chế trong nước) - Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. - Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc...