THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN: Gói thầu số 2a – Cung cấp, triển khai phần mềm ứng dụng còn lại của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Tổng thể (ERP)

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN (Tham gia đấu thầu hạn chế trong nước) - Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. - Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc...