Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


VINACHEM: Hướng dẫn Tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2015

03/12/2015 - 07:45 (GMT +7)

Để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có hướng dẫn số 1530/HD-HCVN-TĐKT gửi các Công ty TNHH một thành viên; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; Người Đại diện phần vốn tại công ty cổ phần; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất; Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất; Các Ban, Văn phòng, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn tiến hành thi đua và bình xét khen thưởng thi đua năm 2015.

Để kịp thời phục vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị, Tập đoàn đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tổng kết thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tập đoàn (Phòng thi đua – Khen thưởng) như sau:

- Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương và Cờ thi đua Tập đoàn trước ngày 12 tháng 12 năm 2015.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể nhỏ và cá nhân nộp trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

- Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 01 năm 2016.

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước ngày 10 tháng 02 năm 2016.

- Các hình thức khen thưởng khác có tính chất thường xuyên như: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..., đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn trong các tháng 1, 3, 6 hàng năm.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng xem tại đây