Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV.

24/05/2017 - 13:47 (GMT +7)

Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 563

- Fax: 02403 855018

2. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường dây 35kV.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.           

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV.

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường dây 35kV.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT/nhận HSDT: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 563; Fax: 02403 855018.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2017.

- Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, với số tiền 75.000.000 đồng (Bẩy mươi lăm triệu đồng).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 6 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.