Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu tổ chức đấu giá tài sản

06/12/2021 - 09:46 (GMT +7)

Tên gói thầu: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản máy móc, thiết bị và vật tư, công cụ, dụng cụ (không cần dùng)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Tên gói thầu: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản máy móc, thiết bị và vật tư, công cụ, dụng cụ (không cần dùng)

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng quốc gia

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Nguồn vốn: Từ nguồn tiền bán tài sản máy móc, thiết bị và vật tư công cụ, dụng cụ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 20 phút ngày 01/12/2021 đến 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2021.

Địa điểm: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí

Bảo đảm dự thầu: 1.000.000 đồng.

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2021.