Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu cung cấp Thiết bị đo nhiệt lượng than và máy in phun

04/03/2019 - 09:14 (GMT +7)

Mời thầu cung cấp Thiết bị đo nhiệt lượng than

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

I/ Tên gói thầu: Cung cấp Thiết bị đo nhiệt lượng than; Số lượng: 01 chiếc

- Tên Dự án: Dự án đầu tư Thiết bị đo nhiệt lượng than.

- Nguồn vốn: Vốn khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2019 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

- Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, với số tiền 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng).

- Địa điểm phát hành HSYC/nhận HSĐX: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563; Fax: 02043 855018.

- Thời điểm đóng, mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2019.

 

II/ Tên gói thầu: Cung cấp máy in phun; Số lượng: 05 chiếc

- Tên Dự án: Dự án đầu tư Máy in phun.

- Nguồn vốn: Vốn khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2019 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

- Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, với số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

- Địa điểm phát hành HSYC/nhận HSĐX: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563; Fax: 02043 855018.

- Thời điểm đóng, mở  thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2019.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.