Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

19/10/2015 - 07:46 (GMT +7)

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh phân đạm Urê, NH3 lỏng...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.722.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 94.778.500 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 94.778.500 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 19/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 06/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 13/11/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/11/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/11/2015 đến ngày 20/11/2015
Tài liệu đính kèm:

   1. Quy che dau gia co phan_Phan dam va Hoa chat Ha Bac.doc
   2. QD Phe duyet PA CPH_DHB.pdf
   3. Phuong an CPH_DHB.pdf
   4. Du thao Dieu le CTCP_DHB.pdf
   5. Ban cong bo thong tin_DHB.pdf
   6. QD phe duyet GTDN_DHB.pdf
   7. BCTC nam 2012_DHB.zip
   8. BCTC nam 2013_DHB.zip
   Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
   Don dang ky dau gia.zip
   9. BCTC nam 2014_DHB.zip
   10. BCTC 6 thang nam 2015_DHB.zip