Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

04/03/2020 - 15:52 (GMT +7)

Thông báo bán đấu giá cổ phần

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
Địa chỉ: Phường Thọ Xuân, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất
4. Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần
8. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.116.000 cổ phần
9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00’ ngày 04/03/2020 đến 15h30’ ngày 23/03/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00’ phút ngày 27/03/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09h00’ ngày 31/03/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ ngày 06/04/2020
13. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020

File đính kèm:
01. Quy che dau gia
02. Ban cao bach Phan dam va HC Ha Bac
03. BCTC 9 thang nam 2019
04. BCTC kiem toan nam 2017
05. BCTC kiem toan nam 2018
06. CV xac nhan so huu co phan
07. Điều lệ Công ty HPH
08. Giay CN chao ban co phieu
09. Giay CNDKDN
10. NQ HDQT phe duyet PA va gia khoi diem
11. VB 1999 HCVN-HDTV
12. Xac nhan TK phong toa