Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN: Gói thầu số 2a - Cung cấp, triển khai phần mềm ứng dụng còn lại của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Tổng thể (ERP)

04/04/2016 - 15:49 (GMT +7)

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN

(Tham gia đấu thầu hạn chế trong nước)

 

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 214/ 563; Fax: 02403 855018

- Mã số thuế: 2400120344

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2a: Cung cấp, triển khai phần mềm ứng dụng còn lại của Dự án

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Tổng thể (ERP)

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Quyết định số: 220/QĐ-ĐHB ngày 29/3/2016 do Ông Đỗ Doãn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

5. Danh sách ngắn: