Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

23/04/2021 - 15:42 (GMT +7)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xin thông báo tới quý Cổ đông: Nghị quyết Hội đồng quản trị; Công bố thông tin; Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và lý lịch các thành viên ứng cử, đề cử.