Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu

31/05/2017 - 14:14 (GMT +7)

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 97/BB-HĐQT ngày 31/5/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 678/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017