Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

20/06/2016 - 13:13 (GMT +7)

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 16/6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 160 cán bộ chủ chốt toàn Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm tới (2016 - 2020). 

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận ở tổ về các nội dung Văn kiện và tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết XII của Đảng .

Tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại XII của Đảng trong toàn Đảng bộ Công ty là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.