Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu: Gói thầu Cung cấp máy chủ cho dự án ERP

27/07/2016 - 09:15 (GMT +7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên gói thầu: Gói thầu Cung cấp máy chủ cho dự án ERP

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Tổng thể (ERP).

- Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản

- Giá bán 1 bộ HSYC: Phát miễn phí

- Hình thức đấu thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước (CHCT rút gọn).

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 09 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá/ nhận Báo giá : Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 214/ 563; Fax: 02403 855018.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2016.

- Báo giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 8 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

          Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Báo giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.