Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Đảng Bộ Công ty

16/01/2014 - 15:26 (GMT +7)

GIỚI THIỆU

về Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

I- Giới thiệu chung:

Thành lập:

    Đảng bộ Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (nay là Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc) tiền thân là là Đảng bộ Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, được thành lập ngày 01 tháng 5 năm 1975. (Đảng bộ Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ: Nhà máy Nhiệt Điện, Nhà máy Cơ khí, Công trường Phân đạm) Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Bắc Giang.

Văn phòng:

     - Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

     - Điện thoại: 0204.3856599           Fax: 0204.3855018

     - Email: danguydhb@gmail.com
     - Website: http://www damhabac.com.vn

Cơ cấu, bộ máy tổ chức:

      - Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Đức Ninh


    
       - Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh      - Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020: 25 đ/c
      - Ban Thường vụ Đảng uỷ: 07 đ/c
      - Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ: 07 đ/c

      - Ban Tổ chức Đảng uỷ: 05 đ/c

      - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ: 07 đ/c

      - Tổng số đảng viên đến tháng 7 năm 2019 là: 650 đảng viên

     
- Tổng số TCCSĐ đảng: 28 chi đảng bộ cơ sở (06 đảng bộ cơ sở và 23 chi bộ cơ sở)

 Danh sách các tổ chức cơ sở đảng:
       1- Đảng bộ Xưởng Nhiệt
       2- Đảng bộ Xưởng Amoniac 1

       3- Đảng bộ Xưởng Tổng hợp Urê 
       4- Đảng bộ Xưởng Đo lường - Tự động hoá
       5- Đảng bộ Xưởng Sửa chữa
       6- Đảng bộ Xưởng Điện
       7- Chi bộ Xưởng Nước

       8- Chi bộ Phân xưởng Than

       9- Chi bộ xưởng Amoniac 2

 
    10- Chi bộ Phòng KCS
      11- Chi bộ Phòng Điện - Đo lường - Tự động hoá

      12- Chi bộ Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

      13- Chi bộ Phòng Kỹ thuật công nghệ

      14- Chi bộ Phòng Điều độ sản xuất

      15- Chi bộ Phòng Đầu tư xây dựng

      16- Chi bộ Phòng Cơ khí

      17- Chi bộ Phòng Y tế

      18- Chi bộ Phòng Vật tư vận tải

      19- Chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự

      20- Chi bộ Phòng Kế hoạch

      21- Chi bộ Phòng Thị trường

      22- Chi bộ Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

      23- Chi bộ Phòng Bảo vệ quân sự

     
24- Chi bộ Ban Quản lý Dự án
      25- Chi bộ Văn phòng Công ty

     
26- Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể
      27- Chi bộ Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc

      28- Chi bộ Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng phát Hà Bắc
II- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020

  (Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020)

      1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới công tác quản trị, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển Công ty bền vững; ổn định việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân viên; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty. Tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh Bắc Giang và tiến trình phát triển của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

      2. Chỉ tiêu chủ yếu

2.1- Về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng

- Tốc độ tăng trưởng bình quân (tính theo giá cố định giá trị sản xuất công nghiệp): 12,38 %/năm;

- Nộp ngân sách: 335,87 tỷ đồng;

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 20.662 tỷ đồng, bằng 210 % so với giai đoạn 2011-2015;

- Doanh thu sản xuất công nghiệp: 21.005 tỷ đồng, bằng 198,6 % so với giai đoạn 2011-2015;
           - Sản phẩm sản xuất:

    + Sản lượng Urê: 2.119.500 tấn, bằng 220,5 % so với giai đoạn 2011- 2015;

    + Sản lượng NH3 thương phẩm: 210.000 tấn, bằng 235,8 % so với giai đoạn 2011- 2015;

    + Sản lượng Điện sản xuất: 1.890.400 MWh, bằng 145,6 % so với giai đoạn   2011- 2015;

    + Sản lượng khí CO2 thô: 324.000 tấn, bằng 308,2 % so với giai đoạn 2011-2015;

    + Sản lượng khí Argon: 24.600 tấn; 

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng: 117,5 tỷ đồng.

- Hoàn trả vốn và lãi vay Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy, thực hiện khấu hao theo kế hoạch;

- Đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động;

2.2- Về xây dựng Đảng 

- Hàng năm có trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch - vững mạnh”, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

- Phấn đấu 100% “đảng viên hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có trên 90% “đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Mỗi năm kết nạp trên 30 đảng viên.

      3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

           - Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý kỹ thuật, làm chủ công nghệ, thiết bị dây chuyền sản xuất; thực hành tiết kiệm; chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

            - Đẩy mạnh công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

            - Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

           - Thực hiện tốt công tác đời sống-xã hội, ổn định việc làm, đời sống cho  cán bộ, công nhân viên; làm tốt công tác an sinh xã hội./.