Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

25/12/2015 - 13:13 (GMT +7)


Sáng 18/12/2015, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty; Ban lãnh đạo Công ty và 120 cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty.     

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động; các tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; tờ trình lựa chọn phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, tờ trình đăng ký giao dịch và tờ trình thông qua Điều lệ Công ty; bầu Hội đồng quản trị gồm 5 người, bầu Ban kiểm soát gồm 3 người.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015 đã bầu ông Phan Văn Tiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; bổ nhiệm ông Đỗ Doãn Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021./.