Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO LÀM CÔNG NHÂN VẬN HÀNH HÓA

Chi tiết

Tuyên dương các cháu con CNV đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017

Chi tiết

Thông tin về môi trường

Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải

Chi tiết

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 97/BB-HĐQT ngày 31/5/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 678/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017

Chi tiết

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

Chi tiết

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Chi tiết

Thông báo hủy gói mời thầu!

Hủy gói mời thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV

Chi tiết

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chi tiết

Thư xin ý kiến cổ đông

Về việc đổi tên chủ đầu tư cho phù hợp sau khi cổ phần hóa; thông qua hợp đồng mua bán với công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chi tiết

LỜI CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chi tiết