Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo về việc thay đổi nhãn bao bì sản phẩm Urê

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng CHính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc đã thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Ure Hà Bắc và Ure cao cấp nay là Urê Hà Bắc NT46TE

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chi tiết

Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông và mấu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

Chi tiết

Bản Thông tin tóm tắt Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN THƯ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC (Có File đính kèm)

Chi tiết

Thông báo về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chi tiết

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đang ký Công ty cổ phần

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”

Chi tiết