Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo về việc thay đổi nhãn bao bì sản phẩm Urê

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng CHính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc đã thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Ure Hà Bắc và Ure cao cấp nay là Urê Hà Bắc NT46TE

Thông tin về môi trường

Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải

Chi tiết

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 97/BB-HĐQT ngày 31/5/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 678/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017

Chi tiết

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

Chi tiết

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Chi tiết

Thông báo hủy gói mời thầu!

Hủy gói mời thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV

Chi tiết

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chi tiết

Thư xin ý kiến cổ đông

Về việc đổi tên chủ đầu tư cho phù hợp sau khi cổ phần hóa; thông qua hợp đồng mua bán với công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chi tiết

LỜI CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

Chi tiết