Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông tin về môi trường quý II năm 2018

Bộ phiếu kết quả quan trắc môi trường định kỳ quý II/2018

Chi tiết

PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM NGUYỀN THỊ THU HỒNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Tuyên dương các cháu là con CNVC đạt giải trong các kỳ thi năm học 2017 - 2018

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Tuyên dương các cháu là con CNVC đạt giải trong các kỳ thi năm học 2017 - 2018

Chi tiết

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮCTỔ CHỨC DẠY BƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO CON CBCNV

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮCTỔ CHỨC DẠY BƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO CON CBCNV

Chi tiết

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẶNG HOÀNG AN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TỔ CHỨC HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ XX NĂM 2018

Chi tiết

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chi tiết

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

Chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết