Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo về việc thay đổi nhãn bao bì sản phẩm Urê

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng CHính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc đã thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Ure Hà Bắc và Ure cao cấp nay là Urê Hà Bắc NT46TE

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

BIÊN BẢN: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chi tiết

Nghị quyết phiên họp lần 2 năm 2018 của HĐQT

Chi tiết

Công bố thông tin 2018

Chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Thông tin về môi trường 2017

Thông tin về môi trường Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung lao động đào tạo làm công nhân vận hành Hóa

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO LÀM CÔNG NHÂN VẬN HÀNH HÓA

Chi tiết

Tuyên dương các cháu con CNV đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017

Chi tiết