Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 97/BB-HĐQT ngày 31/5/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 678/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

Chi tiết

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Chi tiết

Thông báo hủy gói mời thầu!

Hủy gói mời thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV

Chi tiết

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chi tiết

Thư xin ý kiến cổ đông

Về việc đổi tên chủ đầu tư cho phù hợp sau khi cổ phần hóa; thông qua hợp đồng mua bán với công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chi tiết

LỜI CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

Chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chi tiết

Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết